شرکت سرمایه‌گذاری ارس‌صبا

5 Feb 2023 / یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

تفکیک درآمد هاتفکیک در آمد شرکت در عملکرد 6 ماهه منتهی به 30/9/1393 و دوره 12 ماهه منتهی به 31/3/1393 به شرح زیر می باشد .

6ماهه منتهی به 30/9/1393

(میلیون ريال)‌

12ماهه منتهی به 31/3/1393

(میلیون ريال)‌

در آمد حاصل از سود سهام سرمایه گذاری ها

24,434

45,622

در آمد حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاری ها

4,416

8,451