شرکت سرمایه‌گذاری ارس‌صبا

17 Oct 2021 / یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

اعضاء هیئت مدیرهاعضاء هیئت مدیره

سمت

محمد عطر سائی

رئیس هیئت مدیره

حسین عابدینی

نائب رئیس هیئت مدیره

سید علی اکبر حسینی

عضو هیئت مدیره

مسعود زارعی بینا باج

عضو هیئت مدیره

فیروز منجیلی

عضو هیئت مدیره