شرکت سرمایه‌گذاری ارس‌صبا

5 Feb 2023 / یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

ترکیب سرمایه گذاری‌هاترکیب سرمایه گذاری های شرکت در تاریخ 30/9/1393 به شرح زیر می باشد .

شرح

30/9/1393

31/03/1393

میلیون ريال

درصد ازکل

میلیون ريال

درصد از کل

کوتاه مدت

سهام

پذیرفته شده در بورس

407,5

63/10

716,13

2/26

پذیرفته نشده در بورس

-

-

-

-

سایر اوراق

پذیرفته شده در بورس

-

-

-

-

پذیرفته نشده در بورس

-

-

-

-

سپرده بانکی

-

-

-

-

بلند مدت

سهام

پذیرفته شده در بورس

6

01/0

276,2

3/4

پذیرفته نشده در بورس

455,45

36/89

276,36

5/69

سایر اوراق

پذیرفته نشده در بورس

-

-

-

-

پذیرفته نشده در بورس

-

-

-

-

سپرده بانکی

-

-

-

-

جمع

868,50

100

268,52

100