شرکت سرمایه‌گذاری ارس‌صبا

5 Feb 2023 / یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

صورت سود و زیانصورت سود و زیان

صورت سود و زیان در تاریخ 30/9/1393 و اقلام مشابه دوره مالی قبل به شرح زیر می باشد .

6ماهه

30/9/1393(میلیون ريال)

12ماهه

31/03/1393(میلیون ريال)

جمع درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

28,850

54,073

هزینه های عمومی و اداری

(1,427)

(808)

هزینه های مالی

(96)

(181)

سایر در آمد های عملیاتی

35

48

سود قبل از کسر عملیات

27,362

53132

مالیات

-

-

سود خالص

27,362

53,132

پیشنهاد تقسیم سود

هیئت مدیره پیشنهاد می نماید 40 درصد سود خالص شرکت مربوط به دوره مالی 6ماهه منتهی به 30/9/1393 بین سهامداران تقسیم و مابقی به سود انباشته منتقل گردد .